Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Työeläke - Vakuuttaminen - Työsuhde - Luottamustoimi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhdistyksen kesäkodin talonmies-vahtimestarin katsottiin olevan työsuhteessa ja häneen tuli soveltaa työeläkelakeja. Yhdistyksen näkemyksen mukaan kyseessä oli luottamustoimi. Eläkevakuutusmaksujen ja viivästyskorotuksen maksuunpano ei ollut lain tai sopimuksen vastainen.

Esitiedot

Eläkelaitos antoi maksuunpanon, jolla yhdistykselle oli määrätty maksettavaksi taitelijoiden ja eräiden eritysryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL) mukaisia vakuutusmaksuja 1.708,54 euroa ja sille viivästymisen ajalta korkoa 489,85 euroa eli yhteensä 2.198,39 euroa. Maksuunpanon perusteena oli A:n verotuksessa todetut palkat työskentelystä vuosina 1999-2002.

Yhdistys haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati tehtyjen maksuunpanojen kumoamista ja maksujen palauttamista. Yhdistys katsoi maksuunpanon olevan virheellinen, koska A ei ollut TaEL:n 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla työsuhteessa yhdistykseen, vaan kyseessä oli ollut yhdistyksen toimintaan liittyvä luottamustoimi. A oli toiminut kesäkodin vahtimestarin tehtävissä. Kyseisestä työskentelystä ei ollut työsopimusta, vaan kyseessä oli ollut yksi yhdistyksen luottamustoimista. Kysymyksessä oli harrastustoimintaan liittyvä tehtävä, johon valittiin määräajaksi kerrallaan ja josta voi luopua ilman pelkoa haitallisista oikeudellisista seuraamuksista. Maksettua korvausta oli johdonmukaisesti kutsuttu palkkioksi erotukseksi yhdistykseen työsuhteessa oleville toimihenkilöille maksetusta palkasta. Kesäkodin toimintaohjeessa oli lueteltu ne tehtävät, joista vahtimestari vastasi. Kyseessä oli tehtäväluettelo siitä, mitä kuului yhdistyksessä kyseistä luottamustoimea hoitavan henkilön vastuulle. Luettelo ei riittänyt luomaan työnantajan rooliin kuuluvaa johto- ja valvontaoikeutta. Vahtimestari oli voinut itsenäisesti päättää siitä, miten hän vastuullaan olevat tehtävät käytännössä hoiti. Näistä syistä ei ollut perusteita maksuunpannuille TaEL-eläkevakuutusmaksuille.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi yhdistyksen valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

A on toiminut yhdistyksen kesäkodin talonmies-vahtimestarina. Yhdistys on vuokrannut kyseisen kiinteistön kaupungilta. A:lla on ollut työsuhde myös kiinteistövirastoon. Hänellä on ollut toimipaikan yhteydessä ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu asunto. Kyseessä ei ole ollut työskentelyyn liittyvä luontaisetu, vaan A on maksanut asunnosta kaupungille vuokraa. Yhdistyksen toimesta on tehty erillinen luettelo talonmies-vahtimestarin tehtävistä. A:n antaman selvityksen mukaan hänelle on maksettu kuukausittain toimimisesta talonmies-vahtimestarina.

Työsuhteen tunnusmerkkeihin kuuluva direktio-oikeus tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajalla on mahdollisuus ja oikeus valvoa työtä. Talonmies-vahtimestarin valitsemistapa ei ole työsopimuksen olemassaolon arvioinnin kannalta ratkaisevassa asemassa, koska yhdistyksen kokous on tapa työnantajatahon tahdonmuodostukselle, eikä työsuhteen syntyminen edellytä erillisen kirjallisen työsopimuksen tekemistä. Ratkaisevaa merkitystä ei myöskään ole sillä, mitä nimitystä korvauksesta (palkkio, palkka) on käytetty tai sillä, miten osapuolet ovat solmimansa oikeussuhteen mieltäneet.

Vahtimestarin nimike ja tehtävät eivät kuvasta tyypillisen luottamushenkilön tointa tai asemaa. Kyseessä on tavanomaisena työntekona pidettävä toiminta, vaikka itse työn suorittaja olisi ollut yhdistyksen jäsen. A on hoitanut yhdistyksen hallinnassa olevaan kiinteistöön liittyviä tehtäviä. Koska työnantajana on ollut yhdistys, joka on maksanut rahallista korvausta tehdystä työstä, on sen hoidettava työntekijänsä eläkevakuutusmaksut. Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia sovellettavasta eläkelaista.

A on toiminut talonmies-vahtimestarina ja saanut siitä rahallista korvausta. Kyseessä on ollut työsopimuslaissa tarkoitetussa työsuhteessa tehty työ, ei luottamustoimen hoitaminen. A:n saama palkka on jäänyt kunakin vuonna alle työntekijäin eläkelaissa säädetyn rajamäärän. Työnantajana on ollut yhdistys ja ottaen huomioon TaEL:n soveltamisalan laajennus 1.1.1998 alkaen, talonmies-vahtimestarin toimesta saadun palkan perustella olisi tullut ja tulee maksaa TaEL-maksut maksuunpanossa mainituilta ajankohdilta. Eläkevakuutusmaksuja ei ole suoritettu ajoissa. Vakuutusmaksun ja viivästyskorotuksen maksuunpano ei ole lain tai sopimuksen vastainen.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Yhdistys haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että vakuutusoikeus toteaa maksuunpanon lainvastaiseksi ja velvoittaa eläkelaitoksen palauttamaan suoritetut maksut.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut.

Lainkohdat

Taiteilijoiden ja eräiden eritysryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki, sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2006 saakka, 1 § ja 11 §
Työntekijäin eläkelaki, sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2006 saakka, 1 § ja 22 §

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
TELK2572/04, TELK2573/04
ETKsov12465

Lainkohdat

TaEL 1 § ja 11 §, sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2006 saakka. TEL 1 § ja 22 §, sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2006 saakka