Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Yrittäjäeläke - Purku - Toimivalta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kysymys siitä, voiko eläkelaitos oikaista YEL-työtuloa koskevaa lainvoimaista päätöstä työntekijäin eläkelain 21d §:n 2 momentin nojalla vakuutetun vaadittua vahvistetun työtulon muuttamista.

Asian tausta

Eläkelaitos oli vakuuttanut A:n yrittäjien eläkelain mukaan 1.4.1991 - 4.11.1993. A oli vaatinut eläkelaitokselle 1.3.2005 saapuneella kirjeellä, että hänen vahvistettua työtuloaan korotettaisiin. A oli vedonnut vaatimuksensa tueksi verotustietoihin vuosilta 1990 - 1994. Eläkelaitos oli 30.6.2005 antamallaan päätöksellä hylännyt vaatimuksen.

Muutoksenhaku työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

A oli hakenut muutosta eläkelaitoksen päätökseen ja vaatinut, että vahvistettua työtuloa oikaistaan. A oli katsonut saaneensa väärää tietoa vakuutuksensa tekohetkellä ja oli korjannut tiedot oikeiksi saatuaan oikeaa tietoa työtulosta ja sen vaikutuksista. Myös verotiedot olivat vastaavana aikana korjatun työtulon kaltaisia.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu ja perustelut

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Muutoksenhakulautakunta totesi muun muassa, että yrittämiseen sisältyy useita velvoitteita, jotka yrittäjän tulee täyttää ajoissa ja oma-aloitteisesti. Eläkelaitos vahvistaa työtulon pääsääntöisesti yrittäjän hakemuksesta, joten yrittäjän on itse oltava aktiivinen työtulonsa määräämisessä. Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta eikä tässä arvioinnissa ratkaisevaa merkitystä ole verotustiedoilla. Tyytymättömyys työkyvyttömyyseläkkeen määrään ei ole lainmukainen peruste muuttaa takautuvasti YEL:n mukaista työtuloa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei asiassa ole ilmennyt muitakaan senkaltaisia syitä, joiden perusteella työtuloa voitaisiin muuttaa takautuvasti.

Muutoksenhaku vakuutusoikeuteen

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja uudistaen aikaisemmin esittämänsä vaati, että hänen työtuloaan oikaistaan 1.4.1991 alkaen hänen verotustietojensa perusteella.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 20.1.2006 ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman 30.6.2005 antamat päätökset kumottiin.

Vakuutusoikeus otti asian tutkittavaksi päätöksen poistamista koskevana hakemuksena. eläkelaitoksen 4.4.1991 antamaa päätöstä ei poistettu. Hakemus hylättiin.

Vakuutusoikeuden ratkaisun perustelut

Työntekijäin eläkelain 21d §:n 2 momentin nojalla eläkelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa suurempana. Vakuutusoikeus totesi, että A:n asiassa kysymys ei ollut evätyn edun myöntämisestä eikä myönnetyn edun lisäämisestä, joten eläkelaitoksen ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ei olisi pitänyt ottaa A:n hakemusta tutkittavaksi.

Työntekijäin eläkelain 21d §:n 1 momentin nojalla, jos 21 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu lainvoimainen päätös perustuu väärään tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lainvastainen, vakuutusoikeus voi eläkelaitoksen esityksestä tai asianosaisen hakemuksesta, varattuaan muille asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluksi, poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuslain 18 §:n nojalla yllä mainittu hakemus on tehtävä viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta.

Vakuutusoikeus totesi, että A oli hakenut eläkelaitoksen 4.4.1991 antaman päätöksen poistamista hakemuksella, joka oli saapunut eläkelaitokselle 1.3.2005. Eläkelaitoksen olisi pitänyt siirtää mainittu hakemus vakuutusoikeudelle käsiteltäväksi päätöksen poistamista koskevana asiana. A:n hakemuksen oli näin ollen katsottava saapuneen vakuutusoikeudelle yli viisi vuotta 4.4.1991 annetun päätöksen tultua lainvoimaiseksi. A oli asiassa vedonnut lähinnä siihen, että 4.4.1991 annettu päätös oli perustunut vääriin tietoihin koskien hänen työtuloaan. Vakuutusoikeus katsoi, että verotustiedot taikka muutkaan A:n asiassa esittämät seikat eivät olleet sellaisia, että niiden perusteella 4.4.1991 annettu eläkelaitoksen päätös voitaisiin erityisen painavista syistä poistaa.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki (1994/878) 21 d §, sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2006 saakka
Vakuutusoikeuslaki 18 §

Osasto
1

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39942
TELK3294/05


Lainkohdat

TEL 21 d § Vakuutusoikeuslaki 18 §