Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Sähköinen asiointi - Allekirjoitus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:n valitus työttömyysturvalautakunnalle oli saapunut Kansaneläkelaitokselle sähköpostitse. Vakuutusoikeus katsoi, että A:n valitus tuli tutkia, vaikka valituskirjelmää ei ollut täydennetty allekirjoituksella.

Esitiedot

A oli toimittanut valituksensa Kansaneläkelaitoksen antamasta päätöksestä sähköpostitse Kansaneläkelaitoksen toimistoon, josta se oli toimitettu edelleen työttömyysturvalautakunnalle. Varatusta tilaisuudesta huolimatta A ei ollut määräaikaan mennessä allekirjoittanut valitustaan.

Työttömyysturvalautakunnan ratkaisu

Työttömyysturvalautakunta jätti valituksen tutkimatta.

Perustelut

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Jos valitus on puutteellinen, valittajalle on varattava tilaisuus täydentää sitä, jollei täydentäminen ole asian käsittelyn kannalta tarpeetonta. Valittajalle on annettava valituksen täydentämistä varten kohtuullinen määräaika ja samalla ilmoitettava, millä tavoin valitus on puutteellinen.

Jos valitusta ei ole tehty määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta.

A on toimittanut työttömyysturvalautakuntaan 14.11.2005 allekirjoittamattoman valituksen koskien Kansaneläkelaitoksen toimiston 29.9.2005 antamaa päätöstä. A:lle on 16.11.2005 varattu mahdollisuus toimittaa allekirjoitettu valituskirjelmä työttömyysturvalautakuntaan. A ei ole toimittanut allekirjoitettua valitusta määräajassa. A:n valitus on sen vuoksi jätetty tutkimatta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työttömyysturvalautakunnan päätökseen.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työttömyysturvalautakunnan päätös kumottiin ja asia palautettiin työttömyysturvalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Perustelut

Hallintolainkäyttölain 24 §:n 3 momentin mukaan valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 9 §:n 2 momentissa säädetään kuitenkin, että viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Hallituksen esityksen (17/2002 vp.) mukaan säännöstä sovelletaan kaikkiin asiakirjoihin, joita lainkäytössä edellytetään allekirjoitettavaksi, muun muassa hallintolainkäyttölain 24 §:n 3 momentin mukaiseen muutoksenhakukirjelmään.

A on toimittanut yhteystietonsa sisältävän valituskirjelmän sähköpostitse Kansaneläkelaitokselle. Huomioon ottaen, että valituskirjelmässä on tiedot lähettäjästä eikä kirjelmän alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä, vakuutusoikeus katsoo, että A:n valitus tulee tutkia, vaikka valituskirjelmää ei ole täydennetty allekirjoituksella.

Lainkohdat

Hallintolainkäyttölaki 24 § 3 mom.
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 9 § 2 mom.

Osasto
3

Lainkohdat

Hallintolainkäyttölaki 24 § 3 mom., HLL 24 § 3 mom. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 9 § 2 mom.