Säätiön asiamiehen vakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Säätiö (ei eläkesäätiö) pyysi ETK:n lausuntoa siitä, mitä työeläkelakia on sovellettava säätiön asiamieheen B siltä osin kuin Säätiö maksaa hänelle korvauksia.

Säätiö oli maksanut asiamiehelle 2004 kertapalkkiona 2500 €. Palkkio oli korvaus sekä toimisesta säätiön asiamiehenä vuosina 1997-2004 että Säätiön hallituksen jäsenenä 2001-2004. Asiamiehen töihin kuului hallitusten kokousten valmistelu sekä myönnettyjen apurahojen maksaminen. Säätiö ja asiamies katsoivat, että työskentely ei ole tapahtunut työsuhteessa.

ETK: Säätiön asiamies B toimii työeläkelaeissa tarkoitetussa työsuhteessa. Käytettävissä olevien ansiotietojen perusteella työskentely tulee vakuuttaa TaEL:n mukaisesti.

Kun arvioidaan yleisesti säätiön, yhdistyksen tms. toimihenkilön asemaan yhteisössä, on kiinnitettävä huomiota siihen, minkä kaltaisia tehtäviä hän hoitaa. Jos voidaan katsoa, että yhteisön toimihenkilöt toimivat esimerkiksi yhteisön sääntöjen tai lain perusteella yhteisön toimielimiä, heidän voidaan katsoa yleensä olevan luottamustoimessa.

Säätiölain mukaan säätiön säännöissä voidaan määrätä, että päätäntävaltaa säätiössä käyttää hallituksen ohella säännöissä määrätyissä asioissa muukin toimielin taikka hallituksen jäsen tai säätiön toimielin. Eläkesäätiölain mukaan eläkesäätiöllä on pakko olla asiamies. Eläkesäätiölaki määrittelee myös asiamiehen valtuudet ja tehtävät.

Yleisesti säätiön asiamiehen toimessa on piirteitä, jotka eivät ole tyypillisiä työsuhteelle, mm. asiamiehellä ei ole irtisanomissuojaa ellei sellaisesta ole erikseen sovittu. Toisaalta asiamiehen toimi ei ole määräaikainen, kuten erilaiset luottamustoimet tyypillisesti ovat, vaan asiamies valitaan toistaiseksi.

ETK:n tiedossa ei ole oikeustapauksia, joissa olisi käsitelty säätiön tai eläkesäätiön asiamiehen työoikeudellista asemaa.

Nyt arvioitavassa tapauksessa Säätiön asiamiehen kuten muutkin Säätiön toimihenkilöt valitsee Säätiön sääntöjen mukaan hallitus, joka myös päättää suoritettavasta korvauksesta.

Säätiön säännöissä on määritelty asiamiehen toimi, mutta ei tarkemmin asiamiehen tehtäviä tai asemaa Säätiössä. ETK katsoo, että pelkästään sillä perusteella, että sääntöjen mukaan hallitus nimittää asiamiehen ja asiamiehelle on annettu nimenkirjoitusoikeus, ei voida katsoa Säätiön asiamiehen toimivan luottamustoimessa.

Säätiön asiamiehen tehtävät on kuvattu luonteeltaan sellaisiksi, että ne tyypillisesti tapahtuvat työsuhteessa. Kuvattuja tehtäviä voi luonnehtia ainakin osin vastaaviksi, joita yhtiöiden hallitusten sihteerit tai esimerkiksi yhdistysten toiminnanjohtajat hoitavat. Toimenkuvauksen tai Säätiön sääntöjen mukaan ei Säätiön hallitus ole siirtänyt itselleen kuuluvaa päätösvaltaa asiamiehelle.

Säätiön asiamies on vuodesta 2001 alkaen kuulunut myös Säätiön hallitukseen. Hallituksen jäsenyys on tyypillisesti luottamustoimi. Työeläkeoikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että jos työsuhteessa oleva saa työnantajaltaan korvausta myös luottamustoimen hoitamisen perusteella, tulee koko ansio vakuuttaa, eikä ansioita jaeta työsuhteessa ja luottamustoimessa ansaittuihin.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 1 b § TaEL 1 § 3 mom