Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Muutoksenhaku - Valituksen myöhästyminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valitus oli saapunut valitusajan viimeisenä päivänä sähköpostina ja telekopiona eläkelaitokselle, mutta vasta eläkelaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen. Valitus jätettiin myöhään tehtynä tutkimatta.

Esitiedot

A oli hakenut muutosta eläkelautakunnan 9.12.2003 antamaan ja 17.12.2003 postitettuun päätökseen. Hänen valituksensa oli saapunut eläkelaitokselle sähköpostina 23.1.2003 kello 16.04 ja telekopiona niin, että sen ensimmäinen sivu oli tulostunut samana päivänä kello 16.11. Eläkelaitoksen aukioloaika oli kello 8.00 - 16.00.

Eläkelaitos katsoi valituksen johdosta antamassaan lausunnossa, että valitus tulisi jättää tutkimatta, koska se oli saapunut tosin valitusajan viimeisenä päivänä mutta vasta eläkelaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen.

A antoi selityksensä ja vaati valituksen tutkimista. Hän piti eläkelautakunnan päätöksen muutoksenhakuohjetta puutteellisena. Siinä oli sanottu, että valitus tulee osoittaa vakuutusoikeudelle ja toimittaa eläkelaitokselle. Siinä ei ollut mainittu, tarkoitetaanko vastaanottajan aukioloajalla vakuutusoikeuden vai eläkelaitoksen aukioloaikaa ja mikä aukioloaika on.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Valitus jätettiin myöhään tehtynä tutkimatta.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelautakunnan antama päätös on 17.12.2003 postitettu A:n ilmoittamaan osoitteeseen. Koska muuta ei ole näytetty, A:n on katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä viimeksi mainitun päivän jälkeen eli 24.12.2003. Eläkelautakunnan päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä olisi pitänyt toimittaa asianomaiselle eläkelaitokselle ennen vastaanottajan aukioloajan päättymistä viimeistään 30 päivänä 24.12.2003 jälkeen eli 23.1.2004. Valituskirjelmä on kuitenkin saapunut eläkelaitokselle tosin valitusajan viimeisenä päivänä, mutta vasta eläkelaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen ja siis valitusajan kuluttua umpeen. Koska valitus on tullut toimittaa eläkelaitokselle, valitusajan päättyminen on määräytynyt luonnollisesti eläkelaitoksen aukioloajan päättymisen mukaan. Eläkelaitoksen aukioloaika on ollut tavanomainen yrityksen aukioloaika eikä täsmällisten kellonaikojen puuttumista valitusosoituksesta voida tässä tapauksessa pitää syynä tutkia valitus. Myöhästymiseen ei voida katsoa olleen laissa tarkoitettuja painavia syitä.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 21 §, 21 a § ja 21 c §

Osasto
1

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK415/03

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c §