Henkilökohtaisen avustajan työnantaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kunnan on korvattava vammaiselle henkilölle hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka vammaiselle aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja muista tarpeellisista tukitoimista vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) annetun lain 9 §:n mukaan. Vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaiset avustajat ovat työsuhteessa avustettavaan, joka on myös velvollinen järjestämään työntekijänsä eläketurvan. Kaupunki ainoastaan suorittaa vammaiselle korvauksen avustajasta aiheutuvista kustannuksista. Näihin kustannuksiin luetaan työnantajan maksettavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut, mm. työeläkevakuutusmaksut.Vaikka kunta siis hoitaa avustajan palkkaamiseen liittyvät käytännön toimet avustettavan puolesta ja nimissä (sijaismaksajana), ei tämä vaikuta vammaisen henkilön asemaan avustajansa työnantajana. Avustajan palvelussuhde ei siten kuulu kunnallisen eläkelain piiriin vaan työnantajaksi on katsottava avustettava kaupungin toimiessa vain sijaismaksajana.

Lainkohdat

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) Tel 1 §