Työeläke - Työeläkelisä - Luottamustoimi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A oli toiminut käräjäoikeuden lautamiehenä ajoilla 1.1.1998-31.3.1999, 1.4.1999-31.12.2000 ja 1.1.2001-31.12.2002. Vakuutusoikeus totesi, että A oli ollut lautamiehenä luottamustoimessa eikä virka- tai työsuhteessa. A:n toiminta lautamiehenä oli otettu huomioon hänen kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain mukaista työttömyyseläkettä myönnettäessä. Tämän vuoksi ja koska A:n luottamustoimi oli ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin tarkoittamalla tavalla peruseläkkeeseen oikeuttavaa toimintaa, se rinnastettiin työ- tai virkasuhteeseen. Tästä syystä A:n työttömyyseläkettä ei voitu korottaa työeläkelisällä vuosilta 2000-2001.

Esitiedot

A:lle oli eläkelaitoksen päätöksellä myönnetty työttömyyseläke 1.11.2002 alkaen.

A haki muutosta eläkelautakunnalta. Hän pyysi oikaisemaan eläkepäätöstä siten, että eläkettä korotetaan työeläkelisällä työttömyyspäivien osalta. A katsoi, että työttömyyseläkepäätöstä tehtäessä oli tulkittu, että lautamiehenä toimiminen olisi ollut säännöllinen työsuhde. A:n mukaan lautamiehenä toimiminen oli kuitenkin luottamustoimi ja siitä maksettavista palkkioista perittiin valtion eläkelain mukainen eläkemaksu. Lautamiespäiviä oli ollut 8-12 päivää vuosittain.

Eläkelaitos esitti valituksen hylkäämistä. Eläkelaitoksen mukaan työttömyyseläkettä korotetaan työeläkelisällä työeläkelaissa säädetyin edellytyksin. Työeläkelisään eivät oikeuttaneet muun muassa työttömyyspäivät, jotka oli maksettu kalenterivuodelta, jolloin työntekijällä oli rekisteröity koko vuoden kestävä peruseläkkeeseen oikeuttava virka- tai työsuhde. Eläkelaitoksen mukaan työttömyyslisään eivät oikeuttaneet työttömyyspäivät myöskään eläketapahtumavuodelta (2002). Eläkelaitos katsoi, että koska A:lla oli työsuhderekisterin mukaan B:n käräjäoikeuden työsuhde vuosina 2000 ja 2001 työttömyyspäivien rinnalla, työeläkelisään eivät oikeuttaneet kyseisien vuosien työttömyyspäivät.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Eläkelautakunnan perustelut

Työeläkelisää ei kartu, jos työeläkelisään oikeuttava etuus on maksettu:

1) ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona työntekijä on täyttänyt 23 vuotta;

2) ajalta ennen sitä kalenterivuotta, jona työntekijällä on ollut ensimmäinen eläkkeeseen oikeuttava virka- tai työsuhde taikka yrittäjätoiminta, tai sanotulta kalenterivuodelta;

3) kalenterivuodelta, jonka ajan työntekijä on ollut peruseläkkeeseen oikeuttavassa virka- tai työsuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa; eikä

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta.

A:lla oli työsuhderekisterin mukaan vuosina 2000-2001 koko kalenterivuoden ajan peruseläkkeeseen oikeuttava virka- tai työsuhde. Tällöin näiltä vuosilta ei karttunut työeläkelisää.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati, että hänen hyväkseen eläkekertymään lasketaan työttömyyslisä vuosilta 2000-2001. Hän vetosi siihen, ettei hänellä ollut ollut työ- tai virkasuhdetta B:n käräjäoikeuteen. Lautamiehille oli ilmoitettu lautamiesten koulutustilaisuuden yhteydessä, että he olivat valtion luottamushenkilötehtävissä. A:n mukaan oli yleisesti tiedossa, että lautamiehen tehtävä on luottamustoimi eikä virka- tai työsuhde. A:n mukaan lautamiehillä oli vuodessa keskimäärin 8-12 istuntopäivää eikä kyseessä voinut olla säännöllinen virka- tai työsuhde. A katsoi, ettei voinut olla oikein, että vel-vakuutusmaksun maksutapa eläkevakuutusyhtiölle oli määräävä tekijä, jonka mukaan työeläkelisä maksettiin.

Vakuutusoikeus hankki asiassa Eläketurvakeskuksen lausunnon.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy eläkelautakunnan päätöksen perustelut, kuitenkin niin korjattuna, että A on käräjäoikeuden lautamiehenä ollut luottamustoimessa eikä virka- tai työsuhteessa. Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että Valtiokonttorin 19.11.2002 antamasta lainvoimaisesta päätöksestä ilmenee, että Valtiokonttori on työttömyyseläkettä myöntäessään ottanut huomioon A:n luottamustoimen lautamiehenä kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain mukaisesti ajoilla 1.1.1998-31.3.1999, 1.4.1999-31.12.2000 ja 1.1.2001-31.12.2002. Tämän vuoksi ja koska sanottu luottamustoimi on ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin tarkoittamalla tavalla peruseläkkeeseen oikeuttavaa toimintaa, rinnastetaan se työ- tai virkasuhteeseen. Tästä syystä A:n työttömyyseläkettä ei voida korottaa työeläkelisällä vuosilta 2000-2001.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 7 f § 2 mom.

Osasto
1

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39321
ELK4321/02

Lainkohdat

TEL 7 f § 2 mom.