Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Optioiden lunastusohjelman perusteella saatu korvaus ei ollut TEL-palkkaa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Maailmanlaajuisen konsernin emoyhtiö X corporation oli myöntänyt myös konsernin suomalaisen tytäryhtiön Y Oy:n työntekijöille mahdollisuuden osallistua emoyhtiön optio-ohjelmiin. Syksyllä 2003 emoyhtiö päätti uudesta optioiden vaihto-ohjelmasta (Option Transfer Program), jonka mukaan työntekijät saattoivat siirtää aiemmin saamiaan työsuhdeoptioita kolmannen osapuolen myytäviksi ennen optioiden varsinaisen merkintäajan alkamista. Työntekijät saivat optioistaan emoyhtiöltä kokonaiskorvauksen, jonka suuruus määriteltiin emoyhtiön osakkeiden tietyllä ajanjaksolla Nasdaqin National Market¿listalla noteeratun keskihinnan mukaan. Tämä korvaus maksettiin kullekin työntekijälle kertakorvauksena joulukuussa 2003.

ETK: Optioiden vaihto-ohjelman perusteella Y Oy:n työntekijöille maksettuja korvauksia ei ollut otettava huomioon TEL:n mukaista eläkkeen perusteena olevaa palkkaa ja vakuutusmaksuja määrättäessä.

ETK:n kannan perusteluja:

Työsuhdeoption käyttämisestä työntekijälle syntyvää etua ei työeläkelakien soveltamiskäytännössä ole pidetty eläkkeen perusteena olevana työansiona, vaikka etua pidetäänkin veron ennakkoa pidätettäessä veroalaisena ansiotulona. Myöskään osakesidonnaisen bonuspalkkausjärjestelmän perusteella työnantajan maksamia suorituksia (ns. synteettiset optiot) ei Eläketurvakeskuksen aikaisemmin tekemän kannanoton mukaan pidetä sellaisena työstä saatuna vastikkeena, joka olisi otettava eläkettä määrättäessä huomioon.

Optioiden vaihto-ohjelman perusteella työntekijöille maksettujen suoritusten suuruus määräytyi emoyhtiön osakkeen tietyn ajan keskihinnan mukaan. Edun suuruus perustui siis emoyhtiön osakkeen kurssikehitykseen. Vaihto-ohjelman perusteella saatu etu oli siten verrattavissa synteettiseen optiojärjestelyyn.

Kysymyksessä ollutta optioiden vaihto-ohjelmaa ja sen korvaamaa työsuhdeoptiojärjestelyä oli arvioitava kokonaisuutena. Alkuperäisen kannustinjärjestelmän luonne (työsuhdeoptiojärjestelmä) ja uuteen optioiden vaihto-ohjelmaan sisältyvä korvauksen määräytymistapa huomioon ottaen, ei vaihto-ohjelman perusteella maksettuja suorituksia voitu soveltamiskäytännön ja Eläketurvakeskuksen aikaisempien synteettistä optiojärjestelyä koskevien kannanottojen perusteella pitää TEL:n 7 e §:n 1 momentissa tarkoitettuna työansiona.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelain 7 e §:n 1 momentti