Yhtiön hallituksen jäsenet TEL-työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Y varsinainen jäsen. X omisti yhtiöstä 70/150 ja Y 65/150. Eläkelaitos maksuunpani X:n ja Y:n TEL-vakuutusmaksut yhtiön antamien palkkatietojen perusteella.

X ja Y valittivat maksuunpanosta ja vaativat TEL-vakuutuksen ja vakuutusmaksujen poistamista, koska hallituksen jäseninä heidän työskentelynsä perustui osakeyhtiölain edellyttämään hallituksen jäsenen vastuuseen. He eivät mielestään olleet minkäänlaisessa työsuhteessa yhtiöön, eivät edes ns. johtavassa asemassa. Ennakonpidätyksen alainen palkkio ei siten ollut TEL-palkkaa vaan eräänlaista osinkoa.

ELK hylkäsi valituksen ja pysytti TEL-vakuutusmaksujen maksuunpanon. TEL 2 §:n 7 momentin mukaan TEL:a sovellettaessa työsuhteessa olevana pidetään myös johtavassa asemassa olevaa osakeyhtiön toimihenkilöä, ellei hän omista yhdessä perheenjäsentensä kanssa yhtiön osake-enemmistöä. X ja Y eivät omistaneet yli 50 % osakepääomasta. X ja Y olivat yhtiön ainoat työntekijät ja työsuhde oli olemassa. Kaikki Oy:ssä tehty työ ei voi sisältyä hallituksen tehtäviin. Tällöin hallituksen jäsenyydestä maksettava palkkio otetaan huomioon TEL:n mukaisena eläkepalkkana, vaikka pelkkä luottamustoimi, hallituksen jäsenyys, ei pakollisesti kuulukaan TEL:n piiriin.

VakO oli samaa mieltä kuin ELK.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1083/95
ETK37237

Lainkohdat

TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1 d § Osakeyhtiölaki 8 luku 6 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90