Työkyvyttömyyseläke - Perhe-eläke - Edunjättäjän eläkeoikeus - Edunsaaja - Asianosainen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Edunjättäjä B:n työkyvyttömyyseläke oli suoritettu eläkelaitoksen antaman lainvoimaisen päätöksen mukaisesti. Oikeus eläkkeeseen B:n kuoltua ei siirtynyt hänen oikeudenomistajilleen eikä perhe-eläkkeensaaja A:lla siten ollut oikeutta saada B:n työkyvyttömyyseläkettä koskevaa päätöstä poistetuksi. A:n hakemus päätöksen poistamisesta jätettiin tutkimatta.

Esitiedot

Eläkelaitos oli myöntänyt B:lle työkyvyttömyyseläkkeen 1.4.1996 lukien. B oli kuollut 1.3.1998.Eläkelaitos oli myöntänyt B:n leskelle A:lle perhe-eläkettä B:n jälkeen. A:n perhe-eläkkeen määrää oli sittemmin oikaistu B:n kuoleman jälkeen todettujen lisäansioiden johdosta.

A:n hakemus vakuutusoikeudelle B:lle annetun päätöksen poistamisesta

A vaati vakuutusoikeudelle saapuneessa hakemuksessa, että eläkelaitoksen 6.3.1997 antama päätös poistettaisiin ja asia määrättäisiin uudelleen käsiteltäväksi. Eläkelaitos oli mainitulla päätöksellä myöntänyt edunjättäjä B:lle työkyvyttömyyseläkkeen 1.4.1996 alkaen.

Hakemuksen perusteeksi A ilmoitti, että eläkelaitoksen päätös perustui vapaakirjaeläkkeeseen ja hän pyysi, että eläkkeeseen luettaisiin tuleva aika, koska siitä puuttui B:n työsuhde X Oy:öön ajalla 1.1. - 31.3.1996. Kyseessä olevan työsuhteen puuttumisen A huomasi vasta saatuaan perhe-eläkepäätöksen. Eläkelaitos otti perhe-eläkepäätöksen oikaisun yhteydessä huomioon mainitun työsuhteen.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelaitoksen 6.3.1997 antaman päätöksen poistamista koskeva hakemus jätettiin tutkimatta.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelaitos on 16.7.1998 antamallaan päätöksellä oikaissut A:n perhe-eläkepäätöstä siten, että edunjättäjän LEL-ansioihin on lisätty X Oy:n maksamia palkkoja 23.530 markkaa vuodelle 1996. Eläkkeessä on otettu huomioon myös niin sanottu tuleva aika. Kun B:n työkyvyttömyyseläke on suoritettu eläkelaitoksen 6.3.1997 antaman lainvoimaisen päätöksen mukaisesti eikä oikeus eläkkeeseen eläkkeensaajan kuoltua siirry hänen oikeudenomistajilleen, A:lla ei ole oikeutta saada kysymyksessä olevaa B:n työkyvyttömyyseläkettä koskevaa päätöstä poistetuksi.

Jaosto
III

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK38453

Lainkohdat

TEL 21 d §