Työeläke - Työsuhde - Eläkemaksu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vanhemmat eivät olleet työntekijäin eläkelain (TEL) 1 §:n nojalla työnantajina velvollisia järjestämään heidän alaikäisen lapsensa A:n viittomakielen opettajana ja tulkkina toimineen B:n eläketurvaa siltä osin kuin B oli 8.3.1994 alkaen toiminut A:n tulkkina ja opettajana vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla. Mainitun lain mukaan kunnan on huolehdittava edellä mainittujen palvelujen järjestämisestä. Kyseiset palvelut ovat olleet A:lle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tarkoitettuja maksuttomia sosiaalipalveluja. Kunta oli maksanut B:n palkan.

Esitiedot

B oli toiminut alaikäisen A:n viittomakielen tulkkina 17.9.1993 alkaen ja viittomakielen opettajana 8.3.1994 alkaen. Vanhemmat olivat pyytäneet B:tä A:n tulkiksi ja opettajaksi. Opetus on tapahtunut A:n kotona ja tulkkaustyö A:n tarvitsemassa paikassa. B on laskuttanut suoraan kuntaa, joka on hyväksyttyään laskut maksanut B:lle tuntipalkkaa ja kilometrikorvausta. Kirjallisia sopimuksia ei ole B:n kanssa tehty. Kunta on tehnyt päätökset palvelujen myöntämisestä A:lle.

Eläketurvakeskus oli vakuutuslaitoksen pyynnöstä antanut 12.11.1996 lausunnon työeläkelakien soveltamisesta B:hen, joka on antanut viittomakielen opetusta ja tulkkausta A:lle. Eläketurvakeskuksen lausunnon mukaan B:hen sovelletaan eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelakia (TaEL) siltä osin kuin hän on toiminut A:n viittomakielen tulkkina 17.9.1993 alkaen. Opetustyön alettua 8.3.1994 B:hen sovelletaan TEL:iä sekä tulkkaus- että opetustyön osalta. TEL:in piiriin kuuluvat ne kalenterikuukaudet, joina ansiot ylittävät TEL:n rajamäärän.

Koska A:n vanhemmat eivät kehotuksesta huolimatta olleet ottaneet B:lle TEL:in mukaista vakuutusta, Eläketurvakeskus otti A:n vanhempien kustannuksella B:lle TEL-vakuutuksen vakuutusyhtiöstä ja antoi A:n vanhemmille TEL 15 §:n 1 momentin mukaisesta pakkovakuuttamisesta päätöksen B:n työsuhdeajoilta vuosina 1994 ja 1995.

A:n vanhemmat hakivat edellä mainittuun pakkovakuuttamista koskevaan päätökseen muutosta eläkelautakunnalta. Vanhemmat katsoivat, etteivät he ole toimineet B:n TEL 1 §:n mukaisina työnantajina eikä heillä siten ole myöskään velvollisuutta järjestää ja kustantaa B:n eläketurvaa.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta kumosi Eläketurvakeskuksen pakkovakuuttamispäätöksen.

Eläkelautakunnan perustelut

B on toiminut alaikäisen A:n viittomakielen tulkkina 17.9.1993 alkaen ja viittomakielen opettajana 8.3.1994 alkaen. Vanhemmat ovat pyytäneet B:tä A:n tulkiksi ja opettajaksi. Opetus on kestänyt keskimäärin kaksi tuntia viikossa. Opetus on tapahtunut A:n kotona ja tulkin työ A:n tarvitsemassa paikassa. B on aloittanut tulkkaustyön A:n kerhokäyntien tulkkina. B on laskuttanut kuntaa, joka on hyväksynyt laskut ja maksanut B:lle tuntipalkkaa ja kilometrikorvauksia. Mitään kirjallisia sopimuksia ei ole kenenkään kanssa tehty. Kunta on tehnyt päätökset palvelujen myöntämisestä.

Sosiaalihuoltolain 13 §:n mukaan kunnan on sosiaalihuoltoon kuuluvina tehtävinä huolehdittava sosiaalipalvelujen järjestämisestä asukkailleen sen sisältöisinä ja siinä laajuudessa kuin kulloinkin säädetään.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (3.4.1987/380) 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita. Näitä palveluita voidaan antaa myös vammaisen henkilön lähiomaisille tai hänestä huolehtivalle taikka muutoin läheiselle henkilölle. Saman lain 8 §:n 2 momentin mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle tulkkipalvelut. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisista palveluista voidaan saman lain 14 §:n mukaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92) säädetään.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettu laki (3.4.1987/380) on tullut voimaan 1.1.1988, mutta 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tulkkipalveluiden osalta lakia on voitu soveltaa vasta 1.1.1994 alkaen. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain voimaantulosäännöksen mukaan ennen 1.1.1994 on vaikeavammaiselle henkilölle voitu antaa 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja palveluja 8 §:n 1 momentin nojalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (3.8.1992/734) annetussa laissa säädetään palveluista perittävistä maksuista. Mainitun lain 4 §:n 1 momentin mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia muun muassa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut ja 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut tulkkauspalvelut.

A:n saamat palvelut ovat olleet edellä tarkoitettuja maksuttomia sosiaalipalveluja.

TEL 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan TEL:in mukaiset vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan jokaiselle työntekijälleen, jonka työsuhde on sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 13 vuotta, jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden.

Työsopimus on sopimus, jossa toinen osapuoli, työntekijäksi kutsuttu, sitoutuu tekemään toiselle, työnantajaksi nimetylle, työtä, työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimuksen tekeminen ei normaalisti edellytä erityisten muotosäännösten noudattamista. Työsopimuksen solmimisen kautta syntyy asianosaisten välille oikeussuhde, jota kutsutaan työsopimussuhteeksi. Työsopimussuhde täydellistyy työoikeudelliseksi työsuhteeksi silloin, kun työntekijä alkaa tehdä sitä työtä, johon hän on työsopimuksessa sitoutunut.

Lain mukaan kunnan on tullut järjestää A:lle viittomakielen opetusta ja tulkkipalvelut. Kunta on myös sopinut viittomakielen opettajan ja tulkin kanssa vastikkeista, joiden määrään A:n vanhemmilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Viime kädessä A:n viittomakielen opettajan ja tulkin työn johto ja valvonta ei ole ollut A:n vanhemmilla. Työnantajan velvollisuutena on maksaa vastikkeet. A:n saamat tulkkauspalvelut ja opetus ovat olleet A:lle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksuttomia. Koska A:n vanhemmilla ei ole ollut vastikkeenmaksuvelvollisuutta, eivät A:n vanhemmat voi tälläkään perusteella olla B:n työnantajia. Koska A:n vanhemmat eivät ole olleet velvollisia maksamaan B:lle palkkaa, kunta ei ole voinut toimia palkan sijaissuorittajanakaan.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Eläketurvakeskus haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati päätöksen kumoamista ja asian jättämistä Eläketurvakeskuksen 14.3.2000 antaman päätöksen varaan.

Eläketurvakeskus perusteli valitustaan muun muassa sillä, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:n vanhemmilla on ollut sellainen tosiasiallinen oikeus määrätä B:n työskentelystä, että vanhempien voidaan katsoa käyttäneen B:hen nähden työoikeudellista direktiovaltaa ja että kunta on palkanmaksajana toimiessaan ollut ainoastaan niin sanottu palkan sijaissuorittaja. B on alaikäisen A:n tulkkina ja opettajana toimiessaan ollut työsuhteessa A:n vanhempiin.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muuteta. Valitus hylätään.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelautakunnan päätöksessä mainitut perustelut. Vakuutusoikeus on esitetyn selvityksen perusteella katsonut, etteivät alaikäisen A:n vanhemmat ole velvollisia TEL 1 §:n nojalla työnantajina järjestämään B:n eläketurvaa siltä osin kuin B on 8.3.1994 alkaen toiminut A:n tulkkina ja opettajana vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987) tarkoitetulla tavalla.

Lainkohdat
Työntekijäin eläkelaki 1 §

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1279/00
ETKsov11888

Lainkohdat

TEL 1 §