Osa-aikaeläkkeen edellytykset kokoaikatyö

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X haki osa-aikaeläkettä 1.1.2000 lukien. Hän oli ollut palkattomalla sairauslomalla 9.2.-5.9.1999. Sairausajasta johtuen X oli ollut osa-aikatyötä välittömästi edeltäneiden 18 kuukauden aikana alle 12 kuukautta tosiasiallisessa kokoaikatyössä.

X:n vaatimus osa-aikaeläkkeestä hylättiin, koska X ei ole palkattoman sairausloman johdosta ollut tosiasiallisessa kokoaikatyössä osa-aikaeläkettä välittömästi edeltäneinä 18 kuukauden aikana vähintään vaadittua 12 kuukautta.

Työntekijäin eläkelain 4 f §:n 2 momentin mukaan työntekijän katsotaan olevan kokoaikaisessa ansiotyössä, jos hänen työaikansa on ollut asianomaisella alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajan pituinen tai jos työntekijä on samanaikaisesti kahdessa tai useammassa ansiotyössä ja hänen yhteenlaskettu työaikansa on vähintään 35 tuntia viikossa. Tämän katsotaan edellyttävän tosiasiallista työskentelyä, eikä palkatonta sairausaikaa voida rinnastaa kokoaikatyöhön.

Lainkohdat

TEL 4 f § 2 mom.