Maatalousyrittäjällä ei oikeutta osa-aikaeläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

MYEL 8 g §:n 3 momentin erityissäännöksen mukaan, jos viljelmän käyttöä rajoitetaan valtion toimenpiteillä tarkoituksena tasapainottaa maataloustuotantoa, työtuloa ei tämän johdosta tarkisteta eläkelaitoksen aloitteesta. Säännöksen nojalla X:n MYEL:n mukainen vuotuinen työtulo oli 1.1.1994 - 31.12.1997 81 121,49 mk vuoden 1988 indeksissä.

Metsän työtuloa laskettaessa vuonna 1990 oli otettu huomioon hankintahakkuita ja hoitopäiviä, joiden perusteella metsän työtulo oli korotettu perustyötuloa suuremmaksi. Tilan pelloista 12,7 hehtaarista oli vuonna 1992 metsitetty kaksi hehtaaria ja muita oli koskenut tuotannon vähentämissopimus, minkä vuoksi pellot olivat olleet viljelemättä. Vuosina 1994-1996 myös metsän hankintatyö oli ollut vähäisempää. Perustyötuloon sisältyi normaali määrä metsän hoitotyötä.

Maatalousyrittäjän vuotuinen työtulo oli oltava vähintään 27 760,56 mk vuoden 1998 indeksissä, jotta kokoaikatyön vaatimus täyttyi. Maatalousyrittäjän työpanoksen tuli myös tosiasiallisesti vastata tätä työtuloa. Koska X:lle 1.1.1998 alkaen vahvistettu työtulo metsästä
24 311,57 mk vuoden 1998 indeksissä oli pienempi kuin edellä mainittu markkamäärä, ei X:n katsottu olleen osa-aikaeläkkeen alkamista välittömästi edeltäneiden 18 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta TEL 8 §:n 4 momentissa tarkoitettuun peruseläkkeeseen tai muuhun siihen verrattavaan eläkkeeseen oikeuttavassa kokoaikaisessa ansiotyössä. Samalla kun X oli tehnyt tuotannonvähentämissopimuksen, hänen katsottiin luopuneen kokoaikaisesta maatalouden harjoittamisesta. X:llä ei ollut oikeutta osa-aikaeläkkseeseen 1.5.1998 alkaen.

Lainkohdat

MYEL 6 b § 1 mom. TEL 4 f § 1 mom. 2 kohta