Vapaapalokunnan palomies työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa; TEL:a sovellettiin 1.9.1998 alkaen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos pyysi ETK:lta ratkaisua palomieheen sovellettavasta eläkelaista vuoden 1998 osalta. Palomies oli työskennellyt VPK:ssa vuodesta 1988 alkaen.

Vapaaehtoinen Palokunta ry (VPK) ja kunta olivat tehneet VPK:n toimeenpanemissa palo- ja pelastustehtävissä palo- ja pelastustoimesta annetun lain (559/1975) 15 §:ssä tarkoitetun sopimuksen (palokuntasopimus), jonka mukaan VPK osallistuu sovitulla tavalla kunnalle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen. Mainitun lain mukaan kunnalla pitää olla palokunta, joka on vakinainen, puolivakinainen tai sopimuspalokunta. Osapuolten tekemä sopimus oli voimassa toistaiseksi. Sopimuksen mukaan VPK:lla oli oltava riittävästi henkilöstöä, joka suorittaa ne tehtävät, jotka VPK on sopimuksessa sitoutunut tekemään.

VPK:n ja palomiehen välillä ei ollut tehty kirjallista sopimusta palomiehenä työskentelystä. Palomies oli VPK:n jäsen, jolla yhdistyksen sääntöjen mukaan oli velvollisuus osallistua vuoden aikana tiettyyn määrään palokuntaharjoituksia, jotta jäsenyys säilyisi. Tämän perusteella palomies on itse katsonut jäseneksi liittyessään sopineensa yhdistyksen kanssa suullisesti osallistumisestaan hälytyksiin ja harjoituksiin. Tämän sopimuksen palomies on katsonut alkaneen siitä, kun hänet on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi. Palomiehen velvollisuus osallistua yhteisiin harjoituksiin on perustunut siihen, että palokunnan jäsen, joka ei osallistu vähintään 12 kertaa vuodessa harjoituksiin, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Palomiehellä ei ole ollut velvollisuutta osallistua kesäaikana järjestettyihin viikonloppupäivystyksiin, mutta mikäli hän on niihin osallistunut, on hänellä päivystyksen aikana ollut velvollisuus osallistua myös hälytyksiin.

Palomiehen ja kunnan välillä ei ole sovittu työskentelystä mitään. Kunta on maksanut palomiehelle palkkaa hälytyksiin ja harjoituksiin osallistumisesta kunnan ja VPK:n välisen sopimuksen perusteella.

ETK: TaEL 1.1.-31.8.1998 ja TEL 1.9.-31.12.1998

Palomies on VPK:n jäsen. Hänellä ei ole ollut ehdotonta velvollisuutta osallistua hälytyksiin ja/tai harjoituksiin, vaan hän on ainakin periaatteessa voinut hälytyksen sattuessa itse päättää osallistumisestaan. Myös kesäaikaisiin viikonloppupäivystyksiin osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Päättäessään osallistua harjoituksiin tai hälytyksiin hän on kuitenkin ollut työssään VPK:n tai kunnan viranomaisten työnjohtovallan alainen. Koska myös muut työsopimuksen tunnusmerkit ovat tällöin täyttyneet, on palomiehen katsottava olleen työsuhteessa yhdistykseen.

Palomies ei ole kysymyksessä olevan työskentelynsä osalta ollut sopimussuhteessa kuntaan. Palomies on hälytysten ja/tai harjoitusten yhteydessä ollut velvollinen noudattamaan kunnan paloviranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, koska palomiehen työnantajana toimiva VPK on kunnan ja VPK:n välisen sopimuksen mukaisesti siirtänyt palomiehen kunnan käytettäväksi. Siirtämistilanteessa käyttäjäyhteisölle siirtyvät työnantajan oikeus johtaa ja valvoa työntekijän työtä sekä ne työnantajalle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet, jotka välittömästi liittyvät työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Varsinainen työnantaja siirtämistilanteessakin on kuitenkin se taho, joka työntekijän siirtää käyttäjäyhteisölle.

Palkkioiden maksusta saatujen tietojen mukaan palomies on osallistunut VPK:n järjestämiin harjoituksiin tai palokuntasopimuksessa tarkoitettuihin hälytyksiin kuukausittain ainakin ratkaisupyynnössä tarkoitettuna vuotena 1998. Kuhunkin harjoitus- tai hälytyskertaan osallistuminen on periaatteessa muodostanut VPK:n ja palomiehen välille määräaikaisen työsuhteen. VPK:lla on kuitenkin toistaiseksi voimassa olevan palokuntasopimuksen perusteella ollut jatkuva työvoiman tarve. VPK on työeläketurvan järjestämistä varten ilmoittanut eläkelaitokselle palomiehen työskentelyjaksot TEL:n piiriin siltä osin, kun ansiot ovat kalenterikuukausittain ylittäneet TEL:n mukaisen vähimmäismäärän. Ansiot on siten ilmoitettu eläkelaitokselle samalla tavalla kuin ennen vuotta 1998 ilmoitettiin toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa oleville työntekijöille maksetut palkat, mikä viittaa siihen, että VPK on pitänyt palomiehen työsuhdetta toistaiseksi voimassa olevana.

Palomiehen työskentely on lisäksi perustunut yhdistyksen jäsenyyteen, joka on jatkuva ja joka säilyäkseen edellyttää riittävän harjoitusmäärän täyttymistä vuosittain. Näissä olosuhteissa ja ottaen myös huomioon työsopimuslain säännökset määräaikaisista työsopimuksista, on palomiehen työskentely VPK:lle työeläkelakeja sovellettaessa vakuutettava toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen vakuuttamista koskevien sääntöjen mukaan.

Saatujen tietojen mukaan palomieheen ei ole välittömästi ennen vuodenvaihdetta 1997-1998 sovellettu TEL:a, koska hänen tästä työstä saamansa ansiot eivät ole joulukuussa 1997 yltäneet TEL:n mukaiseen vähimmäismäärään. Sen vuoksi palomieheen sovelletaan TaEL:a 1.1.1998 alkaen siihen asti, kunnes hänen ansionsa ovat ylittäneet TEL:n vähimmäismäärän vähintään kahtena peräkkäisenä kalenterikuukautena. Työsuhde on tällöin siirrettävä TEL:n piiriin jälkimmäisen kalenterikuukauden alusta lukien. Ansiot olivat ylittäneet TEL:n vähimmäismäärän elo- ja syyskuussa 1998, joten työsuhde oli siirrettävä 1.9.1998 TEL:n piiriin.

Lainkohdat

TEL 1 § TAEL 1 § Lain 28.11.1997/1056 voimaantulosäännös TEA 1 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A44/97, ETK:n lakiosaston tiedote 4/2002