Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Optioiden lunastuksesta työnantajalta saatu korvaus oli TEL-palkkaa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X Oyj:n työsuhdeoptio-ohjelman ehtojen mukaan optioiden merkitsijällä oli oikeus myydä yhtiölle tai sen osoittamalle taholle ne merkitsijän optio-oikeudet, joiden merkintäaika oli ohjelman ehtojen mukaan alkanut, jos X Oyj:n osake ei vielä ollut julkisen noteerauksen kohteena. X Oyj oli siten velvollinen lunastamaan työntekijöiltä ne optio-oikeudet, joiden käyttöaika oli alkanut, kun yhtiön osake ei vielä tuolloin ollut julkisen noteerauksen kohteena. Optio-oikeudesta maksettava hinta määräytyi tällöin oman pääoman kasvusta siten, että kumulatiivinen nettotulos vuoden 2000 tilinpäätöksen jälkeen lunastusajankohtaa edeltävä vahvistettu tilinpäätös mukaan lukien kerrottiin 9,4 prosentilla ja jaettiin työsuhdeoptio-ohjelman perusteella annettujen kaikkien optio-oikeuksien lukumäärällä.

ETK: Työnantajan maksama lunastuskorvaus optioiden lunastuksesta oli TEL-palkkaa.

Keskeisiä perusteluja: X Oyj:n työsuhdeoptio-ohjelma oli osa koko X-konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optioiden lunastushinta, jonka yhtiö oli velvollinen työntekijöilleen maksamaan, määräytyi tietyn prosentin mukaan yhtiön vuoden 2000 jälkeisistä kumulatiivisista tilinpäätöksistä. Kysymys ei siis ollut suorituksesta, jonka suuruus olisi määräytynyt yhtiön osakkeen arvonkehityksen tai muun yleisillä osakemarkkinoilla määräytyvän perusteen mukaan, vaan lunastushinta perustui yhtiön vuosittaisiin tuloksiin. Lunastusvelvollisuuden ja ¿hinnan osalta X Oyj:n työsuhdeoptio-ohjelma voitiin siten rinnastaa sellaisiin tulospalkkio- tai bonusjärjestelmiin, joiden perusteella työntekijöille maksetut suoritukset on yleensä katsottu kuuluvan eläkkeen perusteena oleviin ansioihin. Sen vuoksi myös optioiden lunastushintaa pidettiin TEL:ssa tarkoitettuna työansiona.

Optioiden lunastushintaa ei voitu rinnastaa osakkeiden merkitsemisestä työsuhdeoptioiden perusteella saatavaan etuun taikka niin sanotusta synteettisestä optiojärjestelystä saatavaan etuun, koska näissä kannustus- ja sitouttamisjärjestelmissä edun suuruus määräytyy lähinnä osakemarkkinoilla tapahtuvan yhtiön osakkeen kurssikehityksen perusteella ilman, että yhtiön palveluksessa olevien työntekijöiden työpanoksella voitaisiin arvioida olevan ainakaan välitöntä ja kiistatonta vaikutusta saatavan edun suuruuteen.


Lainkohdat

TEL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90, ETK:n lakiosaston tiedote 18/94