Toimitusjohtajalle eläkerahastosta maksettu suoritus ei ollut TEL:n alaista ansiota

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy oli perustanut vuonna 1995 eläkerahaston toimitusjohtajansa lisäeläketurvaa varten. Oy:n hallitus päätti tuolloin, että eläkerahastoon kertynyt eläke maksettiin toimitusjohtajalle hänen erottuaan yhtiön palveluksesta tai kuolemantapauksessa hänen omaisilleen erikseen sovittujen ehtojen mukaisesti.

Oy siirsi vuosina 1995–2000 rahastoon yhteensä 159 778,53 euroa (950 000 markkaa). Vuosittaiset siirrot eläkerahastoon olivat tuloslaskelman henkilöstökuluissa (eläkekulut) ja mainittiin liitetietojen kohdassa eläkesitoumukset. Eläkerahasto ilmoitettiin taseen vieraassa pääomassa. Rahasto ei perustunut vakuutussopimukseen minkään vakuutusyhtiön kanssa.

Toimitusjohtaja erosi oy:n palveluksesta 30.11.2001 ja aloitti työn toisessa yhtiössä 1.12.2001. Eläkerahastoon kertyneet varat maksettiin hänelle kokonaisuudessaan joulukuussa 2001.

Korkeimman oikeuden vakiintuneen kannan mukaan toimitusjohtaja on osakeyhtiön elin, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työntekijäasemaa eikä siten myöskään työntekijäasemaan liittyvää työsuhde- ja palkkaturvaa.

TEL:n 2 §:n 7 momentissa (TEL:n 1 d §:ssä 1.3.2002 alkaen) on kuitenkin erityissäännös TEL:n soveltamisesta oy:n toimitusjohtajaan.

Siihen nähden, ettei toimitusjohtajalla ole välttämättä lainkaan irtisanomisaikaa eikä siten myöskään oikeutta irtisanomisajan palkkaan, voivat oy ja toimitusjohtaja varautua johtaja- tai muussa sopimuksessa toimitusjohtajan työn päättymiseen. Juuri tällaisesta korvauksesta nyt oli kysymys. Eläkerahaston varojen maksaminen oli sidottu toimitusjohtajan eroamiseen yhtiöstä.

Rahaston kertymää ei voitu pitää vastineena tehdystä työstä, vaan vahingonkorvauksen tai erorahan luonteisena korvauksena työskentelyn päättymisestä. TEL:n soveltamiskäytännössä on vastaavanlaisten työsuhteen päättyessä maksettujen muiden kuin lakiin perustuvien korvausten katsottu jäävän TEL-palkan ulkopuolelle myös työoikeudellisessa työsuhteessa olevien henkilöiden osalta.

Lainkohdat

TEL 7 e § 1 mom.