Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Ns. synteettisen optiojärjestelyn perusteella maksettava suoritus ei kuulu eläkepalkkaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy:llä on käytössä noin 300 avainhenkilöä koskeva palkitsemisjärjestelmä, joka perustuu tiettyyn määrään konsernin emoyhtiön kuvitteellisia (synteettisiä) osakkeita, joiden kurssi seuraa todellisen, pörssinoteeratun osakkeen kurssia. Kahden vuoden pituisen kannustinajan päätyttyä Oy maksaa järjestelmän piirissä oleville henkilöille kuvitteellisen osakkeen kurssinousua vastaavan hyödyn käteissuorituksena. Enimmäissuoritus on henkilön perusvuosipalkka kaksinkertaisena. Maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on voimassa kannustinajan päättyessä, ellei työsuhde ole aikaisemmin päättynyt sairauden, työkyvyttömyyden tai kuoleman vuoksi. Järjestelmän tarkoituksena on lisätä sitoutumista työhön, joka hyödyntää pitkällä aikavälillä koko konsernia sekä palkita johtoa ja avainhenkilöitä hyvästä työstä.

ETK: Oy:n maksamia suorituksia ei oteta huomioon eläkepalkkaa määrättäessä.

Perusteluja: Työsuhdeoptioita ei soveltamiskäytännössä ole pidetty sellaisena vastikkeena työntekijän työsuorituksesta, että ne olisi otettava huomioon eläkepalkkaa määrättäessä. Työsuhdeoptioista saatava etu muodostuu osakemarkkinoilla.

Ns. synteettisessä optiojärjestelmässä on samoja piirteitä kuin työsuhdeoptioihin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä. Myös ns. synteettisten optioiden perusteella mahdollisesti maksettavan suorituksen suuruus riippuu osakemarkkinoiden kehityksestä, johon vaikuttaa yrityksissä tehdyn työn lisäksi muun muassa sijoittajien suhtautuminen. Edun arvo ei ole järjestelmästä sovittaessa työnantajan tiedossa eikä annettavan vastikkeen määrä siten ole työnantajan määrättävissä toisin kuin esimerkiksi työnantajayhtiön osakkeita annettaessa. Osakkeiden antaminen työntekijöille rinnastetaan rahasuoritukseen ja osakkeiden arvo luovutushetkellä on sen vuoksi otettava huomioon eläkepalkkaa määrättäessä.

Selkeää yhteyttä yrityksen osakkeen kurssikehityksen ja yrityksen työntekijöiden työsuoritusten välillä ei voida osoittaa ainakaan siinä laajuudessa, että osakkeen arvonnoususta saatavaa hyötyä, vaikkakin se maksettaisiin käteissuorituksena, voitaisiin pitää vastikkeena työntekijöiden tai työntekijäryhmien tekemästä työstä. Ns. synteettistä optiojärjestelmää ei voida rinnastaa sellaisiin bonuspalkkiojärjestelmiin, joissa työntekijöille maksettavan edun suuruus on kytketty yksittäisen yrityksen (tulosyksikön) tulokseen.

Lainkohdat

TEL 7 e § 1 mom.