Entisen työnantajan irtisanomisajan palkan lisäksi maksamaa kertakorvausta ja kuukausittain jatkuvaa korvausta ei oteta huomioon TEL:n mukaista eläkepalkkaa määrättäessä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X Oy maksoi irtisanomalleen työntekijälle Y:lle kertakorvauksen ja kahden vuoden ajan jatkuvan kuukausittaisen korvauksen. Kertakorvaus ja kuukausittainen korvaus maksettiin Y:lle irtisanomisajan palkan lisäksi työsuhteen päättyessä.

Y:n työsuhde oli päättynyt X Oy:öön, eikä sopimus kertakorvauksen ja kuukausittaisen korvauksen maksamisesta edellyttänyt Y:ltä työsuoritusta tai muuta vastiketta.

ETK: X Oy:n ja Y:n välisen sopimuksen mukaista kertakorvausta ja kahden vuoden ajan jatkuvaa kuukausittaista korvausta ei ole otettava huomioon TEL:n mukaista eläkkeen perusteena olevaa palkkaa, eläkepalkkaa, määrättäessä.

Perusteluja: TEL:n 7 e §:n 1 momentin mukaan eläkepalkkaa laskettaessa työansio määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron ennakkoa pidätettäessä, kuitenkin niin, ettei työsuhteen päättyessä maksettavaa vuosiloman korvausta oteta huomioon. Kaikkia sellaisia tuloja, joista veron ennakonpidätystä koskevien säännösten mukaan on tehtävä ennakonpidätys, ei pidetä kuitenkaan TEL:n mukaisena työansiona. Jotta suoritus voidaan ottaa huomioon TEL:n mukaista eläkepalkkaa määrättäessä, on suorituksen oltava sovittua vastiketta työntekijän työsopimuksen perusteella tekemästä työstä.

Y ei tehnyt enää työsopimuksen perusteella työtä X Oy:lle, kun tämä maksoi hänelle kertakorvauksen ja kahden vuoden ajan suoritettavan kuukausikorvauksen. Tällaisia työsuhteen päättymisen yhteydessä työntekijälle suoritettuja erilaisia korvauksia, jotka eivät ole irtisanomisajan palkkaa, ei yleensä ole pidetty TEL:n mukaisina työansioina. Näitä korvauksia on pidetty vahingonkorvauksen luonteisina erinä, joissa ei ole kysymys työntekijälle työsuorituksen perusteella maksetusta vastikkeesta.

Esimerkkinä tällaisesta työsuhteen päättymisen yhteydessä maksetusta korvauksesta on mm. vakuutusoikeuden päätös 3.2.1995 (VakO) 8872/93. Lomautettuna olleelle työntekijälle, joka oli irtisanoutunut, oli maksettu irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. Vakuutusoikeus ei pitänyt tätä korvausta vastikkeena tehdystä työstä, vaan vahingonkorvauksena.

Lainkohdat

TEL 7 e § 1 mom.