Yrittäjäeläke - Vakuuttamisvelvollisuus - Alkamisajankohta - Vakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitoksella on oikeus saattaa yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus voimaan yrittäjän hakemuksesta poiketen jo siitä ajankohdasta lukien, jolloin yrittäjän työtulon on katsottu ylittäneen vakuuttamisvelvollisuuden rajan.

Esitiedot

Eläketurvakeskuksen valvontaosasto postitti 5.1.2011 A:lle ilmoituksen, jonka mukaan hänellä oli ollut vuonna 2009 veronalaista ansio-osuutta 11.773 euroa. Eläketurvakeskus totesi, että verotustietojen mukaan A:n yritystoiminta oli sen laajuista, että hän kuului yrittäjän eläkelain piiriin ja kehotti häntä ottamaan YEL-vakuutuksen toiminnalleen. A ilmoitti eläkelaitokseen 19.1.2011 saapuneessa YEL-vakuutushakemuksessaan vakuutuksen alkamispäiväksi 1.1.2011.

Eläkelaitos saattoi päätöksellään A:n YEL-vakuutuksen voimaan 1.1.2009 alkaen. Vakuutuksen vuotuiseksi työtuloksi 1.1.2009 alkaen vahvistettiin 6.560,93 euroa.

A haki päätökseen muutosta ja vaati, että YEL-vakuutus saatetaan voimaan vasta 1.1.2011 alkaen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Yrittäjän eläkelain 1 §:n mukaan Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutusvelvollinen on yrittäjän eläkelain 4 §:n mukaan yrittäjä, jonka työtulo yrittäjän eläkelaissa tarkoitetusta yrittäjätoiminnasta on arvioitava olevan vähintään 6.560,93 euroa vuodessa vuoden 2009 tasossa.

Yrittäjän eläkelain 109 §:n mukaan yrittäjä on velvollinen ottamaan 1 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen kuuden kuukauden kuluessa tässä laissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vakuutus alkaa 111 §:n mukaan yrittäjän eläkelaissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan alkamisesta lukien.

Yrittäjän eläkelain 112 §:n mukaan eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos hänen tässä laissa tarkoitettua yrittäjätoimintaansa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

A:lla on siivousalan yritys, jonka puitteissa hän on tehnyt rappusiivousta. Vuodesta 2011 A ilmoittaa työtuntimääräkseen 9 - 12 tuntia viikossa ja tämän perusteella lasketuksi työtulokseen 5.760 euroa vuodessa. Tämä työtulo perustuu 10 euron tuntipalkkaan ja siihen, että työskentelyaika on 48 tuntia kuukaudessa. Ennen vuotta 2011 A on ilmoittanut työskentelyn olleen vähäisempää ja työajan olleen vuosina 2009 ja 2010 vain 24 tuntia kuukaudessa. Eläkelaitos on vakuuttanut A:n yrittäjän eläkelain mukaisella minimityötulolla 1.1.2009 alkaen.

Verottajalta saatujen tietojen mukaan yritystoiminnasta saatu ansiotulo-osuus vuonna 2009 on ollut 11 773 euroa ja liikevaihto 31 385 euroa. Vuonna 2010 elinkeinotoiminnan ansiotulo on ollut 10.520,15 euroa ja liikevaihto 34.860,10 euroa.

Elinkeinotoiminnan verotettava tulo ja yrityksen liikevaihto eivät suoraan vaikuta määritettävään työtuloon, joka yrittäjän eläkelain mukaan perustuu yrittäjän työpanokseen. Liikevaihdon ja elinkeinotoiminnan tuoton voidaan kuitenkin arvioida antavan suuntaa myös yrittäjän työpanoksesta, etenkin työvoimavaltaisella alalla, jollaisena A:n harjoittamaa siivousalaa on pidettävä.

A on saadun selvityksen mukaan yrityksen ainoa työntekijä, ja yritystoiminnan tuotto perustuu näin ollen nimenomaan A:n omaan työpanokseen. Saadun selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta pitää A:ta YEL-vakuutusvelvollisena valituksenalaisen päätöksen mukaisesti 1.1.2009 alkaen.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen. A katsoi, että yrittäjäeläkevakuutus edellyttää työskentelyä yrityksessä päivittäin. Pelkkä yrityksen omistaminen ei edellytä vakuuttamista. A kertoi käyttäneensä alihankkijoita.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut. Esitetty uusi selvitys ei aiheuta muutosta asian ratkaisuun.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 109 §, 111 § 1 ja 2 mom. sekä 112 §

Lisää tietoa aiheesta

Asian aikaisemmat vaiheet: TELK/762/3099/2012