Työeläke - Vanhuuseläke - Perhe - eläke - Valitusoikeus - Asianosainen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Leski A:n aviomies ei ollut elinaikanaan hakenut muutosta työkyvyttömyyseläkepäätökseen, joka siis oli saanut lainvoiman. Aviomiehen kuolinpesä ja perhe-eläkkeen saaja A eivät voineet vaatia suurempaa työkyvyttömyyseläkettä edunjättäjän kuoleman jälkeen.

Esitiedot

A:n aviomies B:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläke tietyn suuruisena 1.10.1969 lukien. B:n työkyvyttömyyseläke oli muutettu vanhuuseläkkeeksi 1.10.1970 lukien. Eläketurvakeskus oli 2.10.1973 rekisteröinyt B:lle väärällä etunimellä lisää ansiotuloja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain nojalla. B ei saanut mitään ilmoitusta korjauksesta eikä hänen vanhuuseläkettä koskeva päätöksensä tullut oikaistuksi. B ei ennen kuolemaansa hakenut eläkkeeseensä muutosta.

B:n kuoleman jälkeen myönnettäessä leski A:lle perhe-eläkettä edellä mainitut lisätulot otettiin huomioon. A vaati päätöksen saatuaan eläkelaitokselle osoittamassaan hakemuksessa, että kyseiset lisätulot otettaisiin huomioon takautuvasti myös B:n työkyvyttömyyseläkkeessä, joka oli muutettu vanhuuseläkkeeksi, ja että kyseinen eläke maksettaisiin hänelle.

Eläkelaitos hylkäsi päätöksellään A:n hakemuksen ja totesi, että A:n perhe-eläke oli vahvistettu edunjättäjä B:n todellisten ansiotulojen perusteella. B ei ollut hakenut muutosta omaan eläkkeeseensä elinaikanaan. Eläkelaitos katsoi siksi, ettei A:lla eikä B:n kuolinpesällä ollut oikeutta saada B:n eläkettä takautuvasti oikaistua.

A haki päätökseen muutosta eläkelautakunnalta.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta kumosi eläkelaitoksen päätöksen. B:n työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkettä tuli muuttaa siten, että eläke perustui todellisiin ansiotuloihin ja eläke tuli suorittaa kuolinpesälle. Asia palautettiin eläkelaitokselle eläkelautakunnan päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.Äänestysratkaisu (5-1).

Eläkelautakunnan perustelut

B:lle myönnettiin työkyvyttömyyseläke 1.10.1969 lukien. Työkyvyttömyyseläke muutettiin vanhuuseläkkeeksi 1.10.1970 lukien. Eläketurvakeskus rekisteröi B:lle 2.10.1973 lisää ansiotuloja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain nojalla. Kyseisiä ansiotuloja koskevat eläkevastikkeet oli maksettu ajallaan, mutta ne oli rekisteröity toiselle nimelle. B tunnettiin elinaikanaan kahdella etunimellä. B ei saanut mitään ilmoitusta korjauksesta eikä vanhuuseläkettä koskeva päätös tullut oikaistuksi. B ei siten voinut hakea oikaisua, kun hän ei tiennyt korjauksesta. Toisaalta eläketurvakeskuksen olisi korjauksen yhteydessä pitänyt huomata, että kysymys oli juoksevasta vanhuuseläkkeestä.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Eläkelaitos haki päätökseen muutosta ja vaati ensisijaisesti, että vakuutusoikeus kumoaisi eläkelautakunnan päätöksen ja vahvistaisi eläkelaitoksen päätöksen hakemuksen hylkäämisestä.

Eläkelaitos viittasi 19.3.1997 antamansa päätöksen perusteluihin sekä vakuutusoikeuden 19.3.1987 antamaan päätökseen, jossa todettiin, että eläkettä ei myönnetty silloin, kun työntekijä ei ollut elinaikanaan hakenut sitä. Kuolinpesä ja muut edunsaajat eivät voineet hakea vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä vaan vain perhe-eläkettä. Eläkelaitos katsoi, että kyseinen tulkinta osoitti, että edunjättäjän oma eläke ei kuulunut kuolinpesälle.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeus kumosi eläkelautakunnan päätöksen.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelaitoksen päätöksessä mainitut perustelut. Vakuutusoikeus viittaa myös korkeimman hallinto-oikeuden finlex-ratkaisuun D:727/54/73 ja toteaa lisäksi, että koska edunjättäjä ei ollut hakenut muutosta eläkelaitoksen 12.6.1970 antamaan työkyvyttömyyseläkepäätökseen, joka siis oli saanut lainvoiman, ei leski eikä edunjättäjän kuolinpesä voinut vaatia suurempaa työkyvyttömyyseläkettä edunjättäjän kuoleman jälkeen. Kun edunjättäjällä on elinaikanaan ollut oikeus suurempaan eläkkeeseen, mutta hän ei ole sitä hakenut tai hänelle ei ole sitä myönnetty, ei oikeus suurempaan eläkkeeseen siirry edunjättäjän oikeudenomistajille.

Lainkohdat

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki 13 a §
Työntekijäin eläkelaki 21 §

Jaosto
I

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK38433
ELK2715/97

Lainkohdat

TEL 21 §