Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista (voimassa 1.1.2022 alkaen) 10.12.2021/1097

Näytä koko säädös

2 §

Eläkesäätiön vastuuvelan laskeminen

Mom. 1

Eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vastuuvelka lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Mom. 2

Vastuuvelan laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

Edellinen pykälä – 1 §