Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 1.1.2022 alkaen) 10.12.2021/1095 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

6 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Mom. 2

Tällä asetuksella kumotaan eläkkeen kertasuorituskertoimista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1039/2016).

Mom. 3

Kertasuoritukseen, jonka ajankohta on ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Edellinen pykälä – 5 §