Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 1.1.2022 alkaen) 10.12.2021/1095 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

3 §

Perhe-eläke

Mom. 1

Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.

Mom. 2

Edunsaajan kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen perhe-eläkkeensä liitteessä 2 olevan taulukon 1 mukaisella edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella.

Mom. 3

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison elinikäisen leskeneläkkeen kerroin saadaan liitteen 1 taulukosta 1. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison määräaikaisen leskeneläkkeen kerroin saadaan liitteen 2 taulukoista 2 ja 3.

Mom. 4

Lapsen ikää vastaava kerroin saadaan liitteen 2 taulukosta 4.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §