Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (voimassa 1.1.2020 alkaen) 5.7.2019/808

Näytä koko säädös

92 §

Tiedoksianto ulkomaille

Mom. 1

Tiedoksianto toimitetaan ulkomaille tämän lain tai asianomaisen valtion lainsäädännön mukaisesti, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista muuta johdu.

Mom. 2

Jos ulkomaille tarkoitettua tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi, asiakirja annetaan tiedoksi Suomessa yleistiedoksiannolla.

Edellinen pykälä – 9 luku 91 § Seuraava pykälä – 9 luku 93 §