Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (voimassa 1.1.2020 alkaen) 5.7.2019/808

Näytä koko säädös

120 §

Purkuasiassa annettava päätös

Mom. 1

Korkein hallinto-oikeus voi purkaa päätöksen osittain tai kokonaan. Se voi samalla palauttaa tai siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle tai tuomioistuimelle uudelleen käsiteltäväksi taikka tehdä asiassa uuden päätöksen.

Mom. 2

Päätös voidaan perustella esittämällä pelkästään sovelletut lainkohdat, jollei asian luonne edellytä muita perusteluja.

Edellinen pykälä – 13 luku 119 § Seuraava pykälä – 13 luku 121 §