Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten 10.6.2019/748

Näytä koko säädös

2 §

Yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten laskettavat suureet

Mom. 1

Eläkekassan työntekijän eläkelain 179 §:n mukaista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten tarvittavat suureet lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Mom. 2

Suureiden laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

Edellinen pykälä – 1 §