Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten 10.6.2019/748

Näytä koko säädös

1 §

Soveltamisala

Mom. 1

Laskuperusteita sovelletaan eläkekassan työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

Seuraava pykälä – 2 §