Valtioneuvoston asetus eläkemaksun perusteista 19.12.2018/1246

Näytä koko säädös

1 §

Valtion eläkemaksun laskuperusteet

Mom. 1

Valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain (67/2016) 2 §:ssä säädetty eläkemaksu lasketaan työnantajakohtaisesti prosentteina palkkasummasta, joka muodostuu julkisten alojen eläkelain (81/2016) 85 ja 86 §:ssä tarkoitetuista eläkkeeseen oikeuttavista työansioista.

Mom. 2

Eläkemaksu muodostuu kaikille työnantajille yhtä suuresta työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta. Valtiovarainministeriö päättää Kevan esityksestä eläkemaksun laskennassa käytettävistä laskuperusteista.

Mom. 3

Työansiopohjainen eläkemaksu sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa tarvittavat parametrit määritetään siten, että arvioitu eläkemaksun keskimääräinen taso vastaa työntekijän eläkelain (395/2006) 152 §:ssä tarkoitetun työeläkevakuutusmaksun keskimääräistä tasoa. Keva tekee valtiovarainministeriölle esityksen työansiopohjaisesta eläkemaksusta sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa tarvittavista parametreista. Valtiovarainministeriö päättää työansiopohjaisesta eläkemaksusta sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa käytettävistä parametreista. Päättäessään työansiopohjaisesta eläkemaksusta valtiovarainministeriö voi huomioida myös valtiontalouden näkökohdat.

Seuraava pykälä – 2 §