Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista 15.11.2018/911

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Mom. 2

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa eläkelaitoksen osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista vuodelle 2019.

Mom. 3

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Mom. 4

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista (802/2009).

Edellinen pykälä – 1 §