Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle 11.5.2017/284

Näytä koko säädös

2 § (19.12.2018/1245)

Valtion maksama kustannusten korvaus

Mom. 1

Valtion eläkerahasto maksaa Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:n 2 momentissa säädetyn korvauksen Kevalle valtion palveluksesta karttuvaan eläketurvaan liittyvien mainitun lain 2 §:n mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Mom. 2

Kevalle suoritettavan korvauksen määrä lasketaan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti. Kustannukset, jotka ovat suoraan osoitettavissa valtion kustannuksiksi, korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Kaikkien Kevan hoitamien eläkejärjestelmien aiheuttamista yhteisistä kustannuksista valtio korvaa aiheuttamansa osuuden sillä prosenttiosuudella, jonka sen kustannukset kunakin vuonna muodostavat Kevan kustannuksista. Eläkelaitoksen yhteiset kustannukset jaetaan eläketoimintoon, eläkkeiden maksutoimintoon ja tukitoimintoon ja näihin sisältyvät valtion eläkejärjestelmän aiheuttamat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) eläketoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmästä vuoden aikana alkaneiden eläkkeiden osuus on Kevan hoitamista eläkejärjestelmistä vuoden aikana yhteensä alkaneista eläkkeistä;

2) eläkkeiden maksutoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmän maksussa olevien eläkkeiden lukumäärän osuus on Kevan hoitamissa eläkejärjestelmissä yhteensä maksussa olevista eläkkeistä vuoden lopussa;

3) tukitoiminnoissa valtion korvausprosentti lasketaan luvusta, joka saadaan, kun lasketaan Kevan eläketoiminnon ja eläkkeiden maksutoiminnon henkilöstömäärien osuus vuoden lopussa koko Kevan henkilöstömäärästä, jossa ei ole mukana tukitoimintojen henkilöstömäärää ja näin saatu luku kerrotaan 1 kohdassa tarkoitetulla luvulla.

Mom. 3

Kevalle kunakin vuonna maksettava korvaus määräytyy etukäteen tehtävän arvion perusteella. Keva esittää valtiovarainministeriölle laskelman korvauksen suuruudesta, jonka valtiovarainministeriö vahvistaa.

Mom. 4

Kuukausittain maksetaan yksi kahdestoista osa kyseiselle vuodelle arvioidusta korvauksesta. Korvaus maksetaan siten, että se on kunakin kuukautena Kevan käytettävissä varsinaista palkanmaksupäivää edeltävänä katteen veloituspäivänä. Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan esityksestä seuraavaa kalenterivuotta koskevien korvausten maksupäivät viimeistään niiden maksuvuotta edeltävän vuoden joulukuussa.

Mom. 5

Kevalle vuoden aikana aiheutuneet todelliset kustannukset todetaan viimeistään seuraavan vuoden maaliskuussa. Valtiovarainministeriö vahvistaa liikaa tai liian vähän maksetun ennakon määrän ja se laskutetaan tai hyvitetään maaliskuun viimeistä päivää seuraavan Kevalle maksettavan hoitokulun yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan 1 päivän heinäkuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §