Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle 11.5.2017/284

Näytä koko säädös

1 §

Valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirto

Mom. 1

Kevalle siirretään valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittava summa arvion perusteella. Kevalle maksetaan kuukausittain yksi kahdestoista osa valtion talousarvion niistä määrärahoista, jotka on tarkoitettu kyseisenä vuonna Kevassa maksuunpantavien eläkkeiden maksuun.

Mom. 2

Valtiovarainministeriö siirtää Kevalle valtion eläkemenon maksuun tarvittavat varat etukäteen siten, että varat ovat katteen veloituspäivänä Kevan käytettävissä. Varat siirretään kolme kertaa kuukaudessa. Kuukauden ensimmäinen erä siirretään ennen kuin työntekijän eläkelain (395/2006) 183 §:n 2 momentissa tarkoitettu ennakko on tilitettävä Eläketurvakeskukselle. Kuukauden toinen erä maksetaan ennen kuin ennakonpidätykset edellisen kuukauden aikana maksetuista eläkkeistä on tilitettävä veroviranomaiselle. Kuukauden kolmas erä siirretään ennen eläkkeiden yleistä maksupäivää. Kuukauden ensimmäisen erän suuruus on Eläketurvakeskuksen ennakoista antaman tiedon mukainen. Kuukauden toisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan ennakonpidätyksen ja sellaisten erien maksamiseen, joita ei makseta eläkkeiden yleisenä maksupäivänä. Kuukauden kolmannen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan eläkkeiden maksuun yleisenä maksupäivänä.

Mom. 3

Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan esityksestä ennen kutakin vuotta seuraavana vuonna kussakin varojen siirrossa maksettavat summat ja niiden maksupäivät. Kevan tilinpäätöksen valmistuttua valtiovarainministeriö vahvistaa edellisen vuoden toteutuneiden eläkemenojen perusteella maksettavan tai hyvitettävän korjauserän suuruuden ja maksu tai hyvitys suoritetaan maaliskuun kolmannen maksuerän yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan 1 päivän heinäkuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus. Eläketurvakeskukselle viimeisen vuosineljänneksen ajalta tilitetyn ennakon osalta liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan edellä mainittu korko 15 päivän marraskuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta. Eläketurvakeskuksen eläkkeiden maksuvuotta seuraavana vuonna antamassa työntekijän eläkelain 184 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä määrätty, mainitun lain 183 §:n mukaisten kustannusten jakamista koskeva, Eläketurvakeskukselle suoritettu tai siltä saatu maksu tai hyvitys korkoineen suoritetaan maaliskuun kolmannen maksuerän yhteydessä. Maksun tai hyvityksen määrälle lasketaan edellä mainittu korko niiden maksupäivän ja maaliskuun kolmannen maksuerän maksupäivän väliseltä ajalta.

Seuraava pykälä – 2 §