Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yhteisesti kustannettavien kulujen jakamisesta eläkelaitosten kesken 14.11.2016/963 (KustannustenjakoA)

(KustannustenjakoA)

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu erityisen kuolevuusperusteen yli- tai alijäämä otetaan huomioon määrättäessä työntekijän eläkelain 179 §:n 3 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 3 momentin mukaisesti eläkelaitosten kuluja työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan mukaisista vanhuuseläkkeistä, lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeiden yhteydessä kertasuorituksina maksettuja vanhuuseläkkeitä, sekä työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisista vajauksista.

Mom. 2

Eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 1–5 ja 10 kohdan mukaisista ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin 1–5 ja 9 kohdan mukaisista muista kuin tämän pykälän 1 momentissa mainituista kuluista, työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 a §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn lisäeläketurvan ja mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun työnantajan eläkevakuutuksen mukaisien etuuksien aiheuttamista kuluista ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta täydennysmäärästä yhteismäärällä, joka saadaan mainitun lain 30 c §:n 2 momentissa tarkoitetulla osuudella mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta tasausvastuusta ja mahdollisista muista kuin työntekijän eläkelain mukaisesta turvasta saatavista eristä. Siltä osin kuin kuluja ei saada katetuksi edellä mainitulla tavalla, eläkelaitokset vastaavat niistä eläkelaitoksessa vakuutettujen työansioiden suhteessa.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §