Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen eräiden säännösten kumoamisesta 29.1.2016/100

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Edellinen pykälä – 1 §