Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 29.1.2016/82

Näytä koko säädös

7 §

Oikeus vanhuuseläkkeeseen eroamisiässä

Mom. 1

Sen estämättä, mitä julkisten alojen eläkelain 10 §:ssä säädetään, muilla kuin mainitun lain 5 luvun mukaisen sotilaseläkeoikeuden piiriin kuuluvilla työntekijöillä, joille on jossakin muussa laissa säädetty edellä mainitussa pykälässä säädettyä alinta vanhuuseläkeikää alempi eroamisikä, on oikeus jäädä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle eroamisiän täytettyään edellyttäen, että muut julkisten alojen eläkelain vanhuuseläkkeelle jäämisen edellytykset täyttyvät.

Edellinen pykälä – 6 § Seuraava pykälä – 8 §