Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 29.1.2016/82

Näytä koko säädös

25 §

Sotilaan oikeus vanhuuseläkkeeseen iän ja eläkkeeseen oikeuttavan ajan perusteella

Mom. 1

Sotilaalla, jonka eroamisikä on korkeampi kuin 55 vuotta ja joka on puolustusvoimien pääinsinöörin, sotilasyli-insinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, sotilasylilääkärin, kenttäpiispan, sotilaspapin, erikoisupseerin tai aliupseerin taikka rajavartiolaitoksen erikoisupseerin, rajavartijan tai merivartijan sotilasvirassa, on oikeus jäädä julkisten alojen eläkelain mukaiselle vanhuuseläkkeelle, jos:

1) hän on palveluksen päättyessä täyttänyt 2 momentissa säädetyn iän;

2) hänellä on vuoteen 2020 mennessä vähintään 30 kalenterivuoden tai vuodesta 2021 lukien vähintään 31 kalenterivuoden aikana julkisten alojen eläkelain 101 §:ssä tarkoitetuissa sotilasviroissa tai tehtävissä eläkkeeseen oikeuttavia ansioita vähintään 12 000 euroa vuodessa; ja

3) julkisten alojen eläkelain 104 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyt, eläkkeen perusteena olevia työansioita koskevat edellytykset täyttyvät.

Mom. 2

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu syntymävuoden mukaan määräytyvä ikä on:

1) vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneellä 55 vuotta;

2) vuonna 1963 syntyneellä 55 vuotta ja 3 kuukautta;

3) vuonna 1964 syntyneellä 55 vuotta ja 6 kuukautta;

4) vuonna 1965 syntyneellä 55 vuotta ja 9 kuukautta;

5) vuonna 1966 syntyneellä 56 vuotta;

6) vuonna 1967 syntyneellä 56 vuotta ja 3 kuukautta;

7) vuonna 1968 syntyneellä 56 vuotta ja 6 kuukautta;

8) vuonna 1969 syntyneellä 56 vuotta ja 9 kuukautta;

9) vuonna 1970 tai sen jälkeen syntyneellä 57 vuotta.

Mom. 3

Rahamäärä, joka mainitaan 1 momentissa vastaa julkisten alojen eläkelain 3 §:n 12 kohdassa mainittua palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004 ja sitä tarkistetaan vuosittain.

Edellinen pykälä – 24 § Seuraava pykälä – 26 §