Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 29.1.2016/82

Näytä koko säädös

2 §

Kumottavat lait

Mom. 1

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait:

1) KuEL-laki;

2) Kunnallisen eläkelain voimaanpanolaki (550/2003);

3) VaEL-laki;

4) valtion eläkelain voimaanpanosta annettu laki (1296/2006); sekä

5) KiEL-laki.

Mom. 2

Jos muussa laissa, sen nojalla annetussa säännöksessä tai Euroopan unionin säädöksissä viitataan 1 momentissa mainittuihin lakeihin, viittaus tarkoittaa julkisten alojen eläkelain mukaisia vastaavia säännöksiä, jollei julkisten alojen eläkelaista tai tästä laista muuta johdu.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §