Maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki 29.1.2016/77

Näytä koko säädös

7 §

Vanhuuseläke työttömyyspäivärahan lisäpäivien jälkeen

Mom. 1

Sen estämättä, mitä maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetussa laissa säädetään, ennen vuotta 1958 syntyneen maatalousyrittäjän, joka saa työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetun lisäpäiväoikeuden perusteella, oikeuteen jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain 31 §:n 1 momenttia, 32 §:n 3 momenttia ja 33 §:n 1 momenttia sellaisina kuin ne olivat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2012.

Edellinen pykälä – 6 § Seuraava pykälä – 7 a §