Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä luottoluokituksista 16.4.2015/453 (VakavaraisuusA luottoluokista)

(VakavaraisuusA luottoluokista)

Näytä koko säädös

2 §

Luottoluokituksen soveltaminen

Mom. 1

Eläkelaitoksen tulee ottaa huomioon sijoitukseensa liittyvä luottomarginaaliriski velan, velallisen tai takaajan mukaan 1 §:ssä mainitun luottoluokituksen mukaisesti noudattaen mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetussa laissa säädetään.

Mom. 2

Jos velalla on parempi luottoluokitus kuin velallisella tai takaajalla, riskiä luokiteltaessa sovelletaan velan luottoluokitusta. Jos velalla ei ole luottoluokitusta, mutta takaajalla on parempi luottoluokitus kuin velallisella, riskiä luokiteltaessa sovelletaan takaajan luottoluokitusta.

Mom. 3

Jos luottoluokitus on jonkin muun tahon kuin 1 §:ssä mainitun luottoluokituslaitoksen tekemä, eläkelaitos voi soveltaa tätä luokitusta, jos sitä voidaan pitää luotettavana. Jos joukkovelkakirjalainalla tai muulla velkasitoumuksella ei ole luottoluokitusta, eläkelaitoksen tulee itse arvioida turvaavasti kyseisen sijoituksen luottoluokka.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §