Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä välillisten sijoituksien sijoitustyyleistä 16.4.2015/452 (VakavaraisuusA sijoitustyyleistä)

(VakavaraisuusA sijoitustyyleistä)

Näytä koko säädös

2 §

Riskien huomioon ottaminen sijoitustyylin mukaan

Mom. 1

Välillisen sijoituksen riskien huomioon ottaminen sijoitustyylin mukaan edellyttää, että välillinen sijoitus kuuluu ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämään hedge-rahastoindeksiin, josta välillisen sijoituksen 1 §:ssä tarkoitettu sijoitustyyli on selkeästi todennettavissa, tai että välillisen sijoituksen 1 §:ssä tarkoitettu sijoitustyyli on luotettavasti todennettavissa tarjousesitteen tai muun vastaavan asiakirjan avulla.

Mom. 2

Välilliseen sijoitukseen kohdistetaan kyseiseen sijoitustyyliin sisältyvät riskit liitteen mukaisesti. Näin saatuihin eri riskialtistumiin sovelletaan, mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetussa laissa säädetään.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §