Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista 16.4.2015/447

Näytä koko säädös

1 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetut riskiluokan j tappio-olettamat Sj ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut tuoton odotusarvot mj ovat liitteessä 1 sekä 23 §:n 3 momentissa tarkoitetut riskiluokkien i ja j väliset korrelaatiot ρij liitteessä 2.

Seuraava pykälä – 2 §