Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista 16.4.2015/447

Näytä koko säädös

5 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu keskittymäriskin raja-arvo ∊ on 0,04 ja raja-arvon ylittävän keskittymän aiheuttamaa riskin lisäystä kuvaava vakio α on 0,13.

Edellinen pykälä – 4 § Seuraava pykälä – 6 §