Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (voimassa 31.12.2020 saakka) 9.10.2009/738

Näytä koko säädös

8 § (29.1.2016/87)

Vammaistuen maksaminen eläkkeen lepäämisen ajalta

Mom. 1

Jos henkilö on saanut välittömästi ennen 4 tai 5 §:ssä tarkoitettua työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen lepäämään jättämistä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista eläkettä saavan hoitotukea, hänelle myönnetään mainitun lain 8 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen ylin vammaistuki ajalta, jolta eläkkeiden maksaminen on keskeytyneenä. Vammaistukea ei kuitenkaan makseta takautuvalta ajalta, jos eläke on jätetty lepäämään eläkelaitoksen aloitteesta taannehtivasti. Vammaistuen maksaa eläkkeen lepäämisen ajalta Kansaneläkelaitos.

Edellinen pykälä – 7 § Seuraava pykälä – 9 §