Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta 28.12.2006/1406

Näytä koko säädös

5 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Mom. 2

Asetuksen 3 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 eläkelaitosten vastuunjakoon ja valtion osuuteen.

Mom. 3

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Edellinen pykälä – 4 §