Melan ohjesääntöA 28.12.2006/1404 (Melan ohjesääntöA)

(Melan ohjesääntöA)

Näytä koko säädös

4 §

Mom. 1

Valtuuskunnan varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään viimeistään 30 päivänä huhtikuuta ja syyskokous viimeistään 15 päivänä joulukuuta.

Mom. 2

Kevätkokouksessa on:

1) esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;

2) käsiteltävä kysymys edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta; sekä

4) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mom. 3

Syyskokouksessa on:

1) valittava joka kolmas vuosi hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet;

2) valittava tilintarkastajat ja varatilintarkastajat sekä päätettävä heidän palkkioistaan ja matkakustannusten korvaamisen perusteista;

3) päätettävä hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista seuraavaksi tilikaudeksi; sekä

4) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mom. 4

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous on pidettävä, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai eläkelaitoksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös, jos maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, Eläketurvakeskus, kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Mom. 5

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun vaatimus ylimääräisen kokouksen pitämisestä on saapunut valtuuskunnan puheenjohtajalle tai hallitukselle.

Edellinen pykälä – 3 § Seuraava pykälä – 5 §