Melan ohjesääntöA 28.12.2006/1404 (Melan ohjesääntöA)

(Melan ohjesääntöA)

Näytä koko säädös

10 §

Mom. 1

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, kun vähintään kaksi jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Mom. 2

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla kokouksen puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä, joista vähintään yksi on ministeriön nimeämä jäsen ja vähintään yksi valtuuskunnan valitsema jäsen.

Mom. 3

Hallituksen päätös sijoitussuunnitelman hyväksymisestä on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Muissa asioissa hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

Mom. 4

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja eläkelaitoksen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Jäsen ei saa myöskään osallistua eläkelaitoksen ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa eläkelaitoksen edun kanssa. Mitä tässä momentissa säädetään sopimuksesta, koskee myös muuta oikeustointa sekä oikeudenkäyntiä ja muuta puhevallan käyttämistä.

Edellinen pykälä – 9 § Seuraava pykälä – 11 §