Valtion eläkelaki (kumottu) 22.12.2006/1295

Näytä koko säädös

132 § (20.12.2013/1042)

Eläketurvan rahoitus

Mom. 1

Tämän lain mukainen eläketurva maksetaan valtion talousarviosta. Eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirtämisestä kunnalliselle eläkelaitokselle säädetään kunnallisen eläkelain (549/2003) 137 b §:n 1 momentissa.

Edellinen pykälä – 8 luku 131 § Seuraava pykälä – 9 luku 133 §