Valtion eläkelaki (kumottu) 22.12.2006/1295

Näytä koko säädös

108 § (4.6.2010/468)

Ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuus

Mom. 1

Kunnallinen eläkelaitos voi antaa työntekijälle etukäteen tiedon hänen tämän lain mukaisesta todennäköisestä eläkeiästään, karttuneen eläkkeen määrästä tai muusta eläkeoikeutta koskevasta seikasta, joka perustuu työntekijän palvelukseen tiedonantohetkeen mennessä. Ennakkoon annettu tieto sitoo kunnallista eläkelaitosta myös, jos sen perusteena olevat tosiseikat osoittautuvat virheellisiksi tai se on virheellinen kunnallisen eläkelaitoksen tekemän virheen vuoksi, jos virhe on vähäinen eikä se johdu eläkkeensaajasta.

Edellinen pykälä – 6 luku 107 § Seuraava pykälä – 7 luku 109 §