Merimieseläkelaki 22.12.2006/1290

Näytä koko säädös

195 a § (29.12.2009/1233)

Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet

Mom. 1

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä 193 a §:n 3 momentissa tarkoitetusta kertomuksesta.

Edellinen pykälä – 4 osa 14 luku 195 § Seuraava pykälä – 4 osa 15 luku 196 §