Merimieseläkelaki 22.12.2006/1290

Näytä koko säädös

112 §

Viivästyskorotus

Viivästyskorotus

Mom. 1

Jos tämän lain mukaisen eläkkeen maksaminen viivästyy, eläkekassan on maksettava viivästynyt eläke viivästysajalta korotettuna. Eläkkeen korotus on vuotta kohden laskettuna korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen. Velvollisuus maksaa eläke korotettuna koskee myös niitä eläkkeitä, jotka eläkekassa maksaa viimeisenä eläkelaitoksena.

Mom. 2

Velvollisuus maksaa eläke 1 momentin mukaan korotettuna ei koske sitä osaa eläkkeestä, joka maksetaan toiselle lakisääteistä vakuutusta harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitokselle tai Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle tämän takautumisvaatimuksen vuoksi.

Mom. 3

Viivästyskorotusta ei makseta, jos sen määrä on pienempi kuin 5,39 euroa.

Edellinen pykälä – 2 osa 8 luku 111 § Seuraava pykälä – 2 osa 8 luku 113 §