Merimieseläkelaki 22.12.2006/1290

Näytä koko säädös

79 § (19.12.2018/1272)

Maksuperiaate ja työansion kohdentaminen

Mom. 1

Eläkkeen perusteena oleva työansio katsotaan sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on maksettu (maksuperiaate). Jos työansion katsominen sen maksamiskuukauden ansioksi vääristää eläkkeen määrää, työansio voidaan katsoa sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on ansaittu. Tarkemmat säännökset maksuperiaatteen soveltamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 78 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 80 §